Privacyverklaring Camping Wijnjeterp

Dit is de privacyverklaring van Camping Wijnjeterp. Hierin leggen we onder meer uit waarom Camping Wijnjeterp persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, welke gegevens dat zijn, en welke rechten je hebt als Camping Wijnjeterp persoonsgegevens van jou verwerkt.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Camping Wijnjeterp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen e-mailen als je gebruik hebt gemaakt van de contactformulieren;
 • Boekingsgeschiedenis.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gegevens die Camping Wijnjeterp verwerkt, betreffen voornamelijk bedrijfsgegevens, maar deze gegevens kunnen in sommige gevallen ter herleiden zijn tot een individu. In dat geval is sprake van persoonsgegevens. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, verwerkt Camping Wijnjeterp de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Naam organisatie;
 • Telefoonnummer;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie, telefonisch of via de website.


Camping Wijnjeterp verwerkt geen bijzondere categorie├źn persoonsgegevens, gegevens van strafrechtelijke aard of wettelijke identificatienummers zoals het burgerservicenummer.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor Camping Wijnjeterp de persoonsgegevens heeft verzameld. 

 1. Contactformulier op campingwijnjeterp.nl
  Camping Wijnjeterp bewaart je persoonsgegevens maximaal 6 weken voor de beantwoording van de gestelde vraag. Hierna worden je gegevens verwijderd.
 2. Boekingsgeschiedenis
  Camping Wijnjeterp bewaart jouw boekingsgeschiedenis maximaal 2 jaar. Hierna worden je gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Camping Wijnjeterp deelt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Camping Wijnjeterp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je het recht om jouw persoonsgegevens onder andere in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek hiertoe stuur je naar info@campingwijnjeterp.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Camping Wijnjeterp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 
 info@campingwijnjeterp.nl.

Functionaris voor gegevensbescherming

Contactgegevens

Camping Wijnjeterp
Compagnonsfeart 54
9241 HJ, Wijnjewoude
E-mailadres: info@campingwijnjeterp.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens en kom je er daar met ons niet uit, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 april 2024.